VÅRT FOKUS

Tryggt och Hållbart boende där Solnabornas intressen styr
Miljö & Hälsa

Solnas få natur- och grönområden måste få vara kvar och utvecklas. Våra strandnära områden ska vara tillgängliga för alla. I alla Solnas stadsdelar behövs skötselplaner för parkytor och naturvårdsinsatser som inkluderar nyplantering av träd, buskar och blommor. Solna måste säkra möjligheterna till rika och spännande djur- och naturupplevelser för alla invånare. För att minska skadliga partiklar i Solnas utomhusluft behöver regelbundna mätningar utföras och åtföljas av åtgärder för att förbättra luften. Insatser måste genomföras för att förbättra dagvattenhanteringen och öka vattenkvaliteten i Brunnsviken och Ulvsundasjön. För att främja folkhälsan är det viktigt att alla Solnas invånare enkelt kan nå grönområden för rekreation.

barn & skola

Ett huvudmål för Solna ska vara att skapa trygga uppväxtmiljöer för våra barn och unga. Med klok planering kan behovet av skolor och barnomsorg bättre förutses i takt med att Solna växer. Solnas förskolor och skolor ska utmärkas av yrkesskickliga medarbetare, hög personaltäthet, attraktiva anställningsvillkor och en ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö. Lekparkerna i Solna behöver bli fler och de som finns måste underhållas bättre. Solna måste också bli bättre på att bygga bort samhällshinder. Våra unga ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skolor och fritidsaktiviteter på egen hand.

Boende & Trafik

Solna ska vara en stad för alla att trivas i. Vi kan förbättra vår planering av vad som byggs och hur det byggs. Fokus ska riktas mer mot bostäder än mot kommersiella lokaler och kontor. Solna måste också bli bättre på god arkitektur och att utforma offentliga platser. Vackra stadsmiljöer med välplanerade sociala ytor har väsentlig betydelse för människors trivsel. För att åstadkomma en hållbar och inkluderande stadsmiljö behöver hänsyn tas till alla invånare och trafikslag. Solna behöver därför bli bättre på gång- och cykeltrafik. Solna ska även ställa högre krav på en god gestaltning i trafikplaneringen. Våra gatumiljöer kan på samma gång göras både mer funktionella och betydligt vackrare. Gatorna ska utformas så det upplevs naturligt att följa trafikreglerna. Med konkreta åtgärder kan genomfartstrafiken i våra bostadsområden begränsas. Solna behöver också förstärka kollektivtrafiken inom staden. Solnaborna har idag mycket goda möjligheter att nå regionala målpunkter med kollektivtrafiken, men vi kan driva på hårdare för att förenkla resandet mellan våra stadsdelar.

Idrott & Kultur

Solna är en stad med en stolt idrottshistoria. Våra idrottsplatser och träningshallar ska ha hög kvalitet och räcka till för alla. Möjligheterna till spontanidrott och att stärka simkunnigheten måste förbättras. Idrotten är viktig för sammanhållningen i Solna och är också central för integrationen. Tillgång till kulturaktiviteter ska vara stor för både yngre och äldre Solnabor. Bibliotek och kulturskola ska fungera såväl som mötesplatser för kreativa samtal som för att främja individers utveckling och lärande med vägledning av professionella medarbetare. Solna ska också särskilt satsa på att erbjuda ungdomar ett rikt utbud av olika aktiviteter – det ska finnas saker för Solnas unga att göra på fritiden.

NYHETER

Blogg samt nytt i Solna

Kom i kontakt med oss!

Dina tankar och idéer är viktiga