NYHETER

Blogg samt nytt i Solna

VÅRT FOKUS

Tryggt och Hållbart boende där Solnabornas intressen styr
Öppenhet & Transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Solnapartiets verksamhet. På så sätt vårdar vi medlemmars och väljares förtroende samt kan säkra att de boende i Solna alltid vet vad de kan förvänta sig av de förtroendevalda. Kommunikation och delaktighet är nyckelord där interaktivitet i sociala media samt via vår hemsida kommer skapa en politik som är i ständig förändring, baserat på förslag och åsikter från de boende i Solnas olika stadsdelar.

barn & skola

Ett huvudmål för Solna ska vara att skapa trygga uppväxtmiljöer för våra barn och unga. Med klok planering kan behovet av skolor och barnomsorg bättre förutses i takt med att Solna växer. Solnas förskolor och skolor ska utmärkas av yrkesskickliga medarbetare, hög personaltäthet, attraktiva anställningsvillkor och en ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö. Det ska finnas ett rikt utbud av idrott och fritidsaktiviteter och våra unga ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skolor och fritidsaktiviteter på egen hand.

Boende & Trafik

Solna ska vara en stad för alla att trivas i. Vi kan förbättra vår planering av vad som byggs och hur det byggs. Fokus ska riktas mer mot bostäder än mot kommersiella lokaler och kontor. Vackra stadsmiljöer med välplanerade sociala ytor har väsentlig betydelse för människors trivsel. För att åstadkomma en hållbar och inkluderande stadsmiljö behöver hänsyn tas till alla invånare och trafikslag. Solna behöver därför bli bättre på gång- och cykeltrafik omprioritera biltrafiken till förmån för kollektivtrafik.

Miljö & Hälsa

Solnas få natur- och grönområden måste få vara kvar och utvecklas. För att främja folkhälsan är det viktigt att alla Solnas invånare enkelt kan nå grönområden för rekreation. För att minska skadliga partiklar i Solnas utomhusluft behöver regelbundna mätningar utföras och åtföljas av åtgärder för att förbättra luften. Solna är en stad med en stolt idrottshistoria. Våra idrottsplatser och träningshallar ska ha hög kvalitet och räcka till för alla. Möjligheterna till spontanidrott måste utvecklas. Tillgång till kulturaktiviteter ska vara stor för både yngre och äldre Solnabor.

Visste Du Att

SOLNA

är den kommun som har störst andel arbetsplatser i förhållande till arbetsföra invånare! OCH att vi är bland de bästa kommunerna för företagande men bland de sämsta för lärare och elever! Solna har betalat 1 miljon för dynamiska P-skyltar som aldrig satts upp, lagt en budget för skolor som lockar med mer pengar men som egentligen innebär sparkrav och får punga ut med mycket onödiga pengar på grund av eftersatt underhåll! Nyligen byggdes det över 200 p-platser på området vid gamla Råsunda stadion av PEAB utan bygglov. Alldeles bredvid den skola som varken får skolgård eller gymnastiksal!

 • 76 Tusen pendlare

  Så många åker in till Solna varje dag

 • 43 tusen arbetsföra

  Så många av de boende i Solna jobbar

 • 11 tusen jobbar i Solna

  Trots alla företag åker de flesta till grannkommunerna för sitt arbete

 • 100% fler arbetsplatser

  Mer än dubbelt så många arbetsplatser som arbetsföra invånare

Andreas pratar om trafik och företagande i Solna

Kom i kontakt med oss!

Dina tankar och idéer är viktiga