Skall det finnas barn i städer?

Frågan tas upp i en artikel på BarnVerket  där man reflekterar över hur skolgårdar försvinner och stora grönytor successivt krymper i stadsplaneringen.  Arkitekten.se hade för ett tag sedan en debattartikel där skribenten hänvisar till vilka riktlinjer som finns för barns utemiljöer. Det finns inga…..
Vad är det som gör att vi helt oreflekterat accepterar parkerings-normer som kräver en friyta på 15 kvadratmeter för en stillastående bil, mitt inne i staden, medan redan 5 kvadratmeter gård för ett förskolebarn anses vara ett hot mot den urbana miljön?

Vi måste kunna utgå från ett grundvärde, en basnivå för vilken utomhusyta ett förskolebarn eller elev anses behöva. Boverket har satt upp en vägledning för att göra plats åt barn och unga. Där stipulerar man 30-40 kvadratmeter per barn i grundskola och förskola. Den totala storleken på friyta bör överstiga 3000 kvadratmeter! Och den skall ligga i anslutning till verksamheten så att barnen själva kan ta sig till och från området!
I en tid där vi har allt mer stillasittande bör vi kanske investera dessa pengar i våra barn så att deras utveckling, hälsa samt skolresultat blir så bra som möjligt?

I Solna har vi brist på skolor i förhållande till elevunderlaget. Vi till och med stänger ned skolor!
Nu behöver vi stanna upp. Vi behöver tänka om och göra rätt utifrån ett helhetsperspektiv!

”Orimligt att låta bilarna få mätbart utrymme, men inte barnen”