Vi vill utveckla Solnas grönområden och parker

Våra få natur- och grönområden ska vara kvar och också utvecklas. Råstasjöns naturreservat ska utökas i alla riktningar och skötas med omsorg. Råstasjöns tillopp ska få porla i öppen dager istället för i kulvert som idag. Mot Arenastaden behövs också en buffertzon, dvs. en zon som skapar en varsam övergång mellan natur och bebyggelse. Även Igelbäckens naturreservat, som vi själva ansvarar för, ska tas om hand på ett respektfullt sätt.

Strandpromenaden utmed Ulvsundasjön och Bällstaviken med angränsande natur- och parkytor behöver ägnas mer uppmärksamhet.

Våra stadsparker och andra offentliga platser ska utvecklas till sociala ytor med tilltalande materialval, genomtänkta utsmyckningar, rejäl belysning och vackra planteringar. Vi vill att stadsparkerna blir fler och att det ordnas bättre ytor för spontanidrott och lek med hänsyn till olika åldrar.