Frågor & Svar

 

Vi får många frågor från väljare som undrar vad Solnapartiet står för i olika politiska sakfrågor. Nedan har vi sammanställt en del av de frågor vi har fått och de svar vi kan erbjuda.

Varför syns inte Solnapartiet på samma sätt som de andra partierna med valstugor, affischer osv?

Det stämmer att Solnapartiet inte har valaffischer, för vi har helt enkelt inte råd med det. De andra partierna får alla bidrag av Solna kommun, och har fått 30 miljoner under de senaste fyra åren. Detta gör att de kan affischera, köpa reklamplats i tidningen och ha valstugor. Vi betalar allt ur egen ficka, inklusive valsedlarna, och försöker optimera hur vi syns.

Hur ska vi öka tryggheten i Solna?

Vi vill förbättra närmiljöerna med trevliga sociala ytor för alla generationer. För oss är det också självklart att ett barnperspektiv införs i all stadsplanering. Det ska vara säkert att röra sig i vår stad. Vi välkomnar nya bostäder och nya solnabor, istället för alla dessa kontor. Att nuvarande styre hittills har prioriterat företagen istället för solnaborna har gett oss många områden som är otrygga utanför kontorstider.

Solnapartiet kommer också att kämpa för att vi kan erbjuda saker för våra ungdomar att göra på fritiden. Det handlar om både att skapa trygga mötesplatser i utemiljön och bidra till att olika aktiviteter erbjuds.

För våra äldre vill vi höja ambitionsnivån i omsorgen. De solnabor som behöver hemtjänst ska vara trygga med att de som kommer för att hjälpa är professionella, välbekanta och har tillräckligt med tid för uppgifterna. Våra äldreboenden ska erbjuda en bra hemmiljö och en service som tillfredsställer de boendes önskemål och behov.

Solnaborna ska också vara trygga med att deras skattepengar används rätt. Vi har idag alltför många exempel på att vi har betalat för saker vi sedan inte får. Bland annat har vi betalat för speciella trafikskyltar vid Mall of Scandinavia som ingen tycks ha sett röken av. Sen vet de flesta av oss att vi har fått betala hundratals miljoner för Friends arena. Denna omsusade mutskandal är förstås i en klass för sig!

Hur ska vi bevara och utveckla Solnas grönområden och parker?

Våra få natur- och grönområden ska vara kvar och också utvecklas. Råstasjöns naturreservat ska utökas i alla riktningar och skötas med omsorg. Råstasjöns tillopp ska få porla i öppen dager istället för i kulvert som idag. Mot Arenastaden behövs också en buffertzon, dvs. en zon som skapar en varsam övergång mellan natur och bebyggelse. Även Igelbäckens naturreservat, som vi själva ansvarar för, ska tas om hand på ett respektfullt sätt.

Strandpromenaden utmed Ulvsundasjön och Bällstaviken med angränsande natur- och parkytor behöver ägnas mer uppmärksamhet.

Våra stadsparker och andra offentliga platser ska utvecklas till sociala ytor med tilltalande materialval, genomtänkta utsmyckningar, rejäl belysning och vackra planteringar. Vi vill att stadsparkerna blir fler och att det ordnas bättre ytor för spontanidrott och lek med hänsyn till olika åldrar.

Hur ska vi bygga nytt på ett hållbart sätt?

Solna behöver bostäder, inte fler kontor. Så minskar vi antalet människor som tar bilen till Solna för att jobba. Asfalt- och betongytor ska bort till förmån för genomsläppliga grönytor. Så tar vi bättre hand om vårt regnvatten, gynnar biologisk mångfald och får en trivsam utemiljö på köpet!

Nybyggnation ska göras på redan hårdgjorda ytor. Såväl nya som gamla kvarter ska ha rikligt med träd och annan grönska.

Solna ska vara en stad för alla att kunna leva i. Vi vill se en mix av olika boendeformer i olika prisklasser. Det går att bygga mer varierat bara vi politiker ställer högre krav på byggbolagen. Det är faktiskt vi solnabor som har makten över hur vi använder vår mark. Den möjligheten ska vi värna.

Vilka satsningar är viktigast när det gäller Solnas skolor?

Det behövs nu reella resurser till våra skolor. Att enbart prata om strategier och handlingsplaner som nuvarande styre gärna gör duger inte. Solnas förskolor och skolor ska utmärkas av yrkesskickliga medarbetare, hög personaltäthet, attraktiva anställningsvillkor och en ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö.

Nya skolor ska också ligga på de allra bästa platserna, naturnära och med säkra anslutningsvägar. Inga skolor i trafikkorsningar om Solnapartiet får bestämma. Vi måste också underhålla våra skolor regelbundet. Klassrum, facksalar och gårdar ska ha modern utrustning som fungerar. Taken ska hålla tätt och ventilationen ska ge elever och personal frisk luft. Så är det tyvärr inte idag.

Hur ställer sig Solnapartiet till Friends arena?

Redan då det kom upp att Råsundastadion skulle säljas för att sedan rivas var vi emot den planen, detta trots att själva partiet inte var bildat vid den tidpunkten. Allt prat om att det inte skulle kosta oss solnabor en enda krona på skatten visade sig vara ett tomt löfte. Arenan har under tiden som Solna var delägare kostat en hel del pengar, uppemot 700 miljoner kronor, vilket blir runt 70 miljoner per år.

Dessa pengar hade gett oss stora resurser för angelägna satsningar på exempelvis skola, äldreomsorg och stadsmiljö. Att använda så här mycket av våra skattepengar till att bygga en arena är ett tydligt, och på många sätt sorgligt, exempel på felanvändning av våra gemensamma resurser. Arenahistorien är dessutom exempel på att företrädare för vår stad har tagit emot mutor från byggbolag. Det handlar alltså inte bara om ett stort svek mot oss solnabor, det har också begåtts lagbrott.

Hur står ni inför att Politikerna inte följer Signalistens Stadgar ?

Just detta – att olika delar av kommunen inte alltid tycks följa de regler som finns – är en av anledningarna till att Solnapartiet behövs. Vår inställning är med andra ord glasklar, Signalisten ska följa sina stadgar.